SCYLLA

Titanus Scylla, one of the new Titans from GODZILLA : King Of The Monsters. zBrush.

zSCYLLA