BEHEMOTH

Titanus Behemoth, one of the new Titans from GODZILLA: King of the Monsters. zBrush / Keyshot.

zBehemoth